MEDIACJA

Oferujemy Państwu kompleksową, rzetelną oraz profesjonalną obsługę w zakresie prowadzenia postępowania mediacyjnego przez zawodowego mediatora, wpisanego na listę
stałych mediatorów sądowych. Mediacja, jako doskonała alternatywa dla rozstrzygania sporów na drodze sądowej, może być prowadzona dla sporów z obszarów prawa cywilnego (w tym spory sąsiedzkie), gospodarczego, rodzinnego (w tym np. mediacja w sprawie o alimenty) oraz z zakresu prawa pracy (spory na linii pracownik- pracodawca i odwrotnie). Warto skorzystać z tego narzędzia, gdyż mediacja może zakończyć się sporządzoną przez mediatora ugodą mediacyjną. Co do zasady, ugoda mediacyjna podlega dobrowolnemu wykonaniu przez strony, przy czym każda ze stron może zwrócić się do sądu z wnioskiem o jej zatwierdzenie (np. w wypadku braku wykonywania jej postanowień przez drugą stronę). Po takim zatwierdzeniu, ugoda mediacyjna ma takie same skutku co ugoda zawarta przed sądem czy wyrok sądu. W celu ustalenia terminu spotkania mediacyjnego zapraszam do kontaktu!

Biuro