Polityka prywatności

Polityka prywatności i plików cookies

 W dniu 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych). Celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych w całej Unii Europejskiej oraz ustandaryzowanie informacji kierowanych do klientów o ich prawach.

Informacje podstawowe

Administratorem strony internetowej https://kancelariaciesielska.pl jest r. pr. Teodora Ciesielska, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Radcy Prawnego i Mediacji Teodora Ciesielska, pl. Solny 16 lok. 507/2, 50-062 Wrocław, NIP: 8982052504, REGON: 366273533 (dalej zwana: Administratorem).

W niniejszej „Polityce prywatności i plików cookies” możesz zapoznać się z zasadami przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem ze strony internetowej https://kancelariaciesielska.pl.

Dla Twojej wygody i informacji, poniżej zostały przedstawione skrótowo najważniejsze zasady związane z ochroną prywatności, a mianowicie:

 • kontaktując się z Administratorem, przekazujesz mu swoje dane osobowe, przy czym Administrator gwarantuje Ci, że Twoje dane osobowe pozostaną poufne, bezpieczne i nie zostaną udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody.
 • Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych tylko sprawdzonym i zaufanym podmiotom świadczącym usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.
 • Administrator wykorzystuje pliki cookies własne w celu prawidłowego działania strony.

Jeżeli powyższe informacje nie pozostają dla Ciebie wystarczające, w poniższej części „Polityki prywatności i plików cookies” możesz zapoznać się z dalej idącymi i przystępnie opisanymi szczegółowymi informacjami odnośnie zasad przetwarzania Twoich danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies.

Niemniej, w razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z „Polityką prywatności i plików cookies”, możesz skontaktować się z Administratorem poprzez skierowanie wiadomości e-mailowej na następujący adres poczty elektronicznej: radcaprawny@kancelariaciesielska.pl.

Podstawowe pojęcia.

Dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (np. imię i nazwisko, adres, numer telefonu, numer dokumentu tożsamości). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to taka osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio określić, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Przetwarzanie” oznacza jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takie jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie, a zwłaszcza te które wykonuje się w systemach informatycznych.

Naruszenie ochrony danych osobowych” oznacza naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

 

Administrator danych osobowych.

Administratorem Twoich danych osobowych jest r. pr. Teodora Ciesielska, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Radcy Prawnego i Mediacji Teodora Ciesielska, pl. Solny 16 lok. 507/2, 50-062 Wrocław, NIP: 8982052504, REGON: 366273533.

Uprawnienia.

RODO przyznaje Ci następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

 • prawo dostępu do danych osobowych (w tym uzyskania kopii danych),
 • prawo do sprostowania danych osobowych,
 • prawo do usunięcia danych osobowych (w określonych sytuacjach),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych (w wypadkach przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa),
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • prawo do wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę wyraziłeś.

Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 15 – 21 RODO. Administrator zachęca w tym miejscu do zapoznania się z tymi przepisami, ponieważ dokładnie określają one treść tychże praw, zasady korzystania z nich i wyjątki w ich stosowaniu. Wskazane powyżej uprawnienia nie są bowiem bezwzględne i nie będą przysługiwać Ci w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania Twoich danych osobowych.

Wymaga zaznaczenia, że jedno z uprawnień wskazanych powyżej przysługuje Ci zawsze – jeżeli uznasz, że przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych doszło do naruszenia obowiązujących przepisów prawnych w przedmiocie ochrony danych osobowych, masz możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zawsze możesz również zwrócić się do Administratora z żądaniem udostępnienia Ci informacji o tym, jakimi danymi na Twój temat Administrator dysponuje oraz w jakich celach je przetwarza. Wystarczy, że wyślesz wiadomość e-mail na adres poczty elektronicznej Administratora, tzn. radcaprawny@kancelariaciesielska.pl.

Administrator dołożył wszelkich starań, by interesujące Cię informacje zostały wyczerpująco przedstawione w niniejszej „Polityce prywatności i plików cookies”. Podany powyżej adres e-mail możesz wykorzystać zatem również w razie jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Twoich danych i w celu skorzystania z powyższych praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Bezpieczeństwo.

Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych oraz zapewnia podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony tychże, a wymaganych przez obowiązujące przepisy prawne. Dane osobowe są gromadzone przez Administratora z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Wykaz powierzeń.

Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

 • OVH Sp. z o.o., ul. Szkocka 5 lok. 1, 54-402 Wrocław, KRS: 0000220286, NIP: 8992520556, REGON: 933029040 – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze,
 • Dariusz Szczepański, „Kancelaria Doradcy Podatkowego Dariusz Szczepański” z siedzibą we Wrocławiu, ul. Powstańców Śl. 52D, wpisanym do CEIDG, NIP: 8971021552, REGON: 020104600 – w celu korzystania z usług księgowych, które wiążą się z przetwarzaniem Twoich danych wtedy, gdy Administrator wystawia dla Ciebie fakturę,
 • IT POMOC sp. z o.o., ul. Stefana Żeromskiego 62/2, 50-312 Wrocław, KRS: 0000641889, NIP: 8982224968, REGON: 365639050 – w celu korzystania z usług wsparcia IT, które wiążą się z możliwością uzyskania przez podmiot świadczący usługi dostępu do Twoich danych osobowych.

Wszystkie podmioty, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych, gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych, a wymaganych przez obowiązujące przepisy prawa.

Cele i czynności przetwarzania.

Kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej (poprzez skierowanie do niego zapytania np. w przedmiocie możliwości świadczenia przez Administratora na Twoją rzecz usługi prawnej czy mediacyjnej, podstaw i wysokości wynagrodzenia oraz sposobów rozliczenia za świadczone usługi, czy też chociażby możliwości osobistego spotkania się z Tobą celem omówienia (analizy) Twojej sprawy (problemu) o naturze prawnej), w sposób naturalny przekazujesz mu swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe (takie jak chociażby swoje imię i nazwisko).

Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja dobrowolna, świadoma i jednoznaczna zgoda wynikająca z zainicjowania z Administratorem kontaktu. Natomiast podstawą prawną przetwarzania danych osobowych po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne Administratora (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Twoje dane osobowe podane Administratorowi poprzez zainicjowanie przez Ciebie kontaktu e-mailowego będą przetwarzane do momentu wycofania przez Ciebie zgody na takie przetwarzanie. Podanie tych danych jest bowiem dobrowolne, dlatego też możesz wycofać swoją zgodę w dowolnym czasie. Musisz mieć jednak na uwadze, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Z kolei treść korespondencji może podlegać archiwizacji i Administrator nie jest w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie ona usunięta. Niemniej, masz prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką prowadziłeś z Administratorem (o ile podlegała  ona archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nadrzędne interesy Administratora, np. obroną przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony.

Pliki cookies i inne technologie śledzące

 Administrator realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach niniejszej strony internetowej i ich zachowaniu również poprzez:

 • zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookies (tzw. “ciasteczka”) oraz
 • gromadzenie logów serwera WWW.

Pliki cookies.

Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora. Cookies nie mają żadnego wpływu na oprogramowanie i sprzęt. Pliki cookies są kojarzone wyłącznie z przeglądarką konkretnego urządzenia, bez podawania imienia lub nazwiska użytkownika (użytkownik anonimowy). Pliki te są przeznaczone do korzystania ze strony internetowej Administratora i zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym, a także unikalny numer.

Wszystkie cookies można co do zasady podzielić dwie grupy: sesyjne (pozostające na urządzeniu użytkownika strony WWW do wylogowania ze strony, opuszczenia jej lub wyłączenia przeglądarki) i stałe (pozostające na urządzeniu użytkownika strony WWW przez czas określony w ich parametrach lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika strony WWW).

Inny podział cookies, to podział w zależności od podmiotu, który nimi zarządza. Istnieją więc cookies własne (którymi zarządza administrator strony WWW) oraz zewnętrzne (zamieszczane przez partnerów administratora).

Strona https://kancelariaciesielska.pl., podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić Ci najlepsze doświadczenia związane z korzystaniem z tej strony internetowej.

Zgoda na cookies.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Zawsze możesz jednak zmienić ustawienia cookies w tym zakresie, z poziomu swojej przeglądarki internetowej albo w ogóle usunąć pliki cookies (szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej).

Pamiętaj jednak, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony internetowej https://kancelariaciesielska.pl, jak również obniżyć jakość korzystania z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

Cookies własne.

Administrator strony wykorzystuje cookies własne w celu zapewnienia prawidłowego działania strony, w szczególności w celu administrowania stroną.

Logi serwera.

Korzystanie ze strony internetowej wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu Twojej identyfikacji.

Logi serwera stanowią bowiem wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Zmiany i aktualizacje „Polityki prywatności i plików cookies” 

Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej „Polityki prywatności i plików cookies” w każdym czasie.

Modyfikacje mają na celu uwzględnienie zmian w praktykach Administratora dotyczących postępowania z danymi osobowymi i wzmocnienie systemu ochrony danych osobowych.

Zmiana nastąpi poprzez opublikowanie nowej „Polityki prywatności i plików cookies” na stronie internetowej https://kancelariaciesielska.pl.

Biuro