W oparciu o posiadane doświadczenie Kancelaria świadczy usługi w następujących obszarach:

  1. Sporządzanie i opiniowanie umów, zabezpieczenie wykonania umów, prowadzenie spraw z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów
  2. Sporządzanie pism prawnych i procesowych, wniosków i wezwań z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, prawa pracy, prawa spadkowego , prawa upadłościowego i restrukturyzacji
  3. Udzielanie porad i wydawanie opinii prawnych z różnych dziedzin prawa, w szczególności w odniesieniu do zagadnień dotyczących prawa cywilnego, gospodarczego, prawa pracy, prawa spadkowego, prawa upadłościowego i restrukturyzacji
  4. Zastępstwo procesowe przez sądami powszechnymi – reprezentacja osób fizycznych i podmiotów gospodarczych przed sądami I i II instancji w sprawach cywilnych i gospodarczych, z zakresu prawa pracy, w sprawach spadkowych, związanych z dochodzeniem odszkodowań oraz  z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacji
  5. Profesjonalną obsługę prawną przedsiębiorców (zakres i rodzaj świadczonej obsługi prawnej wynika ze specyfiki danego podmiotu i jest każdorazowo przedmiotem indywidualnej umowy z Klientem)

 

Wynagrodzenie z tytułu świadczonej pomocy prawnej każdorazowo ustalane jest indywidualnie z Klientem, przy uwzględnieniu rodzaju świadczonej usługi, jej zakresu, czasu niezbędnego do jej realizacji, koniecznego nakładu pracy oraz stopnia skomplikowania i złożoności sprawy. Możliwe jest ustalenie wynagrodzenia w formie ryczałtu, według stawek godzinowych, bądź w oparciu o stawki minimalne wynagrodzenia radcy prawnego, określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych.